DK Dansk

 

Twinca's genneralle salgs og leveringsbetingelser


Alle leverancer fra Twinca A/S sker i henhold til ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner andet teknisk, elektrisk og elektronisk udstyr (NL 92) med nedenstående tilføjelser/ændringer. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem (NL92) og nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser have forrang.

 

§1. TILBUD OG PRISER

Gyldighed for tilbud afgivet af Twinca a/s, vil fremgå af tilbuddet dog maks. 30 dage. Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, hvilket også omfatter Twinca A/S’ underleverandører. Såfremt underleverandører ændrer priser, tilbud m.v. overfor Twinca A/S har Twinca A/S ret til at træde tilbage fra det af Twinca A/S givne tilbud. Twinca A/S har til enhver tid ret til at ændre sine prislister. Medmindre anden aftale er indgået, finder salg sted i henhold til den prisliste der er gældende på ordrebekræftelsesdagen.

Opgivne priser er eksklusive merværdiafgift og forsendelsesemballage og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger og transportudgifter.

Tilbuddet er først endeligt bindende for Twinca A/S ved fremsendelse af ordrebekræftelse. Eventuelle modstridende eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre der indgås anden skriftlig aftale med Twinca A/S herom.

 

§2. LEVERINGSBETINGELSER

Levering sker ab fabrik/ex. works, Vinderup. For værksleverance sker levering også ab fabrik hvor intet andet er aftalt, forsendelse sker for købers regning og risiko.

Transport skal arrangeres af kunden, såfremt andet ikke er aftalt. Dog er Twinca A/S berettiget til at kan vælge transport for reservedele.

 

§3. LEVERINGSTID

Levering op til 10 arbejdsdag før eller efter et angivet leveringstidspunkt er i enhver henseende at anse for rettidig levering, medmindre andet er aftalt. Twinca A/S har ret til at ændre leveringstidspunkt. Jf. NL 92 pkt. 11. Den anførte leveringstid er med forbehold for mangelfrie og rettidige leverancer fra Twinca A/S’ underleverandører, samt i tilfælde af force majeure. Jf. NL 92 pkt. 37.

Indtræder forsinkelse, er kunden kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid. Dette skal være påført leverandørens ordrebekræftelse.

  

§4. BETALINGSBETINGELSESR

Kunden skal uden yderligere påkrav betale fakturabeløbet i henhold til de på faktura og ordrebekræftelse anførte eller på anden måde angivne betalingsbetingelser. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, beregner Twinca A/S 2% i rente påbegyndt måned fra det tidspunkt, fakturabeløbet er forfaldet til betaling.

Skulle det blive nødvendigt at rykke for betaling, forbeholder Twinca A/S sig ret til at pålægge et rykker gebyr kr. 300,00 pr. gang. 

Veksel eller gældsbevis anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted.

Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. 

Manglende overholdelse af aftalte betalingsvilkår samt begrundet mistanke om at køber ikke kan betale, anses som væsentlig misligholdelse, og berettiger Twinca A/S til at standse yderligere leverancer, support- og abonnementsaftaler samt til at kræve ethvert tilgodehavende hos kunden, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.

Reklamationer berettiger ikke kunden til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.

 

§5. EJENDOMSFORBEHOLD

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Twinca a/s, indtil den fulde købesum er erlagt. Kunden er forpligtet til at forsikre det leverede til en total nyværdi fra leveringsdagen, indtil den fulde købesum er erlagt.

 

§6. DOKUMENTATION

Til maskiner og systemer, dog ikke reservedele, vil der medfølge dokumentation, på enten dansk eller engelsk, ved levering.

 

§7. REKLAMATION

Twinca A/S er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af materiellet i overensstemmelse nedenfor.

Twinca A/S’ ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag, levering fandt sted. Anvendes det leverede mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

For dele, som er udskiftet eller repareret jf. ovenfor, påtager Twinca A/S sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt leverede i et tidsrum af et år.

Kunden skal give skriftlig meddelelse om en mangel til Twinca A/S uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig. 

Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. 

Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives straks.

Såfremt kunden ikke skriftligt underretter Twinca A/S om en mangel inden for de frister, som er angivet i denne §, mister kunden sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra kunden skal Twinca A/S afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. Twinca A/S skal selv bære omkostningerne herved.

Reparationen foretages hos kunden, medmindre Twinca A/S finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del eller eventuelt materiellet returneres, således at Twinca A/S kan foretage reparation eller udskiftning hos sig selv.

Kræver demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er Twinca A/S forpligtet til at foretage sådan demontering og montering. Er en sådan speciel fagkundskab unødvendig, er Twinca A/S’ forpligtelse vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når Twinca A/S har leveret en tilbørligt repareret eller udskiftet del til kunden.

Såfremt kunden har afgivet meddelelse og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som Twinca A/S bærer ansvaret for, har Twinca A/S ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Twinca a/s.

Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end det leverede, påhviler arbejdet og omkostningerne herved kunden.

Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning som følge af rettidig reklamation over mangler for hvilket Twinca A/S hæfter, skal ske for Twinca A/S’ regning og risiko.

Kunden skal følge sælgerens instruktioner om forsendelsesmåde. 

Kunden skal bære de meromkostninger, som Twinca A/S påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at det leverede befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet.

Mangelfulde dele, som udskiftes stilles til Twinca A/S’ disposition og bliver Twinca A/S’ ejendom.

Såfremt Twinca A/S ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser kan kunden skriftligt give Twinca A/S en sidste frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan kunden efter eget valg:

a) lade udføre de reparationer, som er nødvendige, og/eller få fremstillet nye dele for Twinca A/S’ regning og risiko forudsat, at kunden gør dette på en fornuftig og rimelig måde for herved at iagttage sin tabsbegrænsningspligt,

eller

b) kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15% af den aftalte købesum.

Såfremt manglen er væsentlig, kan kunden i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Twinca a/s. Kunden har også ret til således at hæve aftalen, såfremt manglen efter tiltag som nævnt under a) fortsat er væsentlig. Kunden kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab, dog højst 15% af den aftalte købesum.

Twinca A/S’ ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af kunden, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

Twinca A/S’ ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af det leverede.

Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på kunden. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af kunden, ændringer foretaget uden Twinca A/S’ skriftlige samtykke eller reparationer, som kunden har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.

Uanset bestemmelserne ovenfor gælder Twinca A/S’ mangelsansvar ikke for nogen del af det leverede ud over 2 år levering har fundet sted. 

Twinca A/S har intet ansvar for mangler ud over det i ovenstående foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. 

Denne begrænsning i Twinca A/S’ ansvar gælder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

 

§8 IMATERIELLE RETTIGHEDER

Kunden har pligt til at respektere alle immaterielle rettigheder til leverede varer, som Twinca A/S eller tredjemand måtte have.

 

§10 INDIREKTE TAB

Twinca A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

§11. TVISTER OG LOVVALG

Alle tvister om ordrer eller kontrakter skal, medmindre andet er bestemt, anlægges ved Twinca A/S’ værneting og afgøres efter dansk ret.

Dette lovvalg omfatter dog ikke dansk rets international privatretlige regler. Twinca A/S kan altid vælge at sagsøge kunden ved dennes værneting.

Leverandøren kan også vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift.

 

§12. NL 92

Alle leverancer sker i henhold til bestemmelserne i NL 92, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ovenstående. Alle købere, som ikke er fortrolige med bestemmelserne i NL 92, kan rekvirere et eksemplar heraf ved henvendelse til Twinca A/S.

 

 

 Kontakt Twinca A/S hvis NL 92 ønskes, send mail til mail@twinca.dk eller ring til +45 97 44 85 55.